xoắn ốc theo hướng đối ngược răng

xoắn ốc theo hướng đối ngược từ lớp sang lớp kế tiếp chạy song song với bề mặt của xe mang những sợi ,C3 nổi sinh này chiếm phần thể tích lớn nhất của em xem anh có sự hỗn hợp và nó không có, ở những lớp giữa và lớp ngoài cùng của Xiumin .Sự ngoại sinh công tế bào chứng khoán hóa một cách đồng nhất nhưng không góp phần vào việc .Nêu giữ danh sự sắp xếp thành từng của xem anh sẽ hỗn hợp có tế bào không theo quy luật ở những vùng trẻ có thể cái đồng nhất, do những lớp ximăng riêng biệt có độ dài khác nhau và có thể được tạo thành những mảnh ,có giới hạn các đường tăng trưởng có thể phân .Cách nhau theo nhiều khoảng cách khác nhau có thể kết thúc một cách bất ngờ khác nhau hay chạy song song với nhau những ,lớp ngoài cùng hai lớp giữ của xe mang sự ngoại sinh công tế bào có thể chạy bằng ngang qua những lớp tương ứng của .Xi măng sợi ngoại sinh 0 tế bào thần tí theo hướng thanh danh ,ông ngà có thể xuất hiện riêng lẻ hay thành nhóm có mật độ khác nhau trên thực tế bào nằm trong những lá xem anh không có hóa từ .Mỗi thân tế bào có khoảng 30 tiểu quán ốc nhỏ những dấu vào tương của Xi măng vào ban xuyên qua những ống nhỏ này mặc dù những chú ,này tỏa ra theo mọi hướng nhưng đã xu hướng về giá trần nha chu trúng vai người khác thường và có sự tiếp xúc với các xi măng vào kế cận gần đường nó sẽ mang ngày các ống nhỏ của .Xi măng vào cũng có thể có mối liên quan đến các nhánh toàn của ông này cắt lát và tự quản có dạng tối khi quan sát tiêu bản bài của chân răng dưới hiển vi ánh sáng xuyên thấu.

nguồn: nha khoa răng

comments